Prostitúcia je nelegálna

Služby

Prostitúcia je nelegálna

Prostitúcia je pohlavný styk alebo iné sexuálne úkony vykonávané za finančnú a/alebo naturálnu odmenu. Vyskytuje sa v každej kultúre a jej spoločenské hodnotenie závisí od kultúrnych, etických a náboženských hodnôt danej kultúry. Toto hodnotenie dodatočne podlieha častým premenám. Prostitúcia sa rozdeľuje na nedobrovoľnú prostitúciu a dobrovoľnú prostitúciu, ako aj na ženskú prostitúciu, mužskú prostitúciu a detskú prostitúciu.
Dôvody nedobrovoľnej sexpráce
Dôvody, kvôli ktorým sa ľudia cítia byť nútení vykonávať sex ako prácu, môžu byť rôzne a väčšinou sú viacvrstvové. Ohraničenie dobrovoľnej a nedobrovoľnej činnosti je preto ťažké. Dobrovoľne pracujúce prostitútky a prostitúti sa vďaka nedostatočnej podpore okolia, či už materiálne, sociálne alebo spoločensky, môžu ľahko dostať do situácií, kedy svoju prácu vykonávajú nedobrovoľne a východiská z takýchto situácií bývajú zdĺhavé a ťažké. V chudobných krajinách a v krajinách tretieho sveta sa ľudia uchyľujú k takejto činnosti, pretože často nemajú iné možnosti – táto činnosť je zdrojom ich obživy. Nezriedka je takáto nedobrovoľná prostitúcia spojená so skutkami, ktoré napĺňajú skutkovú podstatu trestného činu.

nahá žena

Kupliarstvo
Na Slovensku kupliarstvo upravuje §367 Trestného zákona podľa závažnosti trestom odňatia slobody od 3 do 15 rokov. Pasák/čka je osoba, ktorá poskytuje prostitútkam zdanlivú ochranu v nebezpečnom prostredí, za rôzne protihodnoty, hlavne províziu, ktorá môže neraz dosiahnuť až výšku kompletného zárobku prostitútky erotickými službami. V takom prípade ide o vykorisťovanie. Pasáci často vyvíjajú na prostitútky nátlak, aby sa prostituovali alebo aby z činnosti prostitúcie odovzdávali značnú časť. Pasáctvo sa vyskytuje pri všetkých formách prostitúcie. Pasáci použitím násilia alebo psychickou manipuláciou (cieleným využívaním ľudských slabostí), príležitostne i nasadením drog vytvárajúcich závislosť a udržujú prostitútky a prostitútov v stave závislosti. Výnimočne násilne vytvorená závislosť je tá, ktorá vzniká pri obchodovaní s ľuďmi (moderné otroctvo). Obetami sú prevažne nevzdelaní ľudia z krajín tretieho sveta. Ani tu neexistujú pevné hranice: Napríklad manželka/manžel alebo kamarátka/kamarát sa môže výnosmi z prostitúcie podieľať na financovaní režijných nákladov a potrieb života bez toho, aby sa tento participačný partner dal nazvať pasákom. Kupliarom, na rozdiel od pasáctva, nazývame osobu, ktorá aranžuje alebo sprostredkuje erotické stretnutia za províziu.

prostitutka

Prostitúcia podmienená konzumom drog
Pod takýmto pojmom rozumieme prostitúciu, vykonávanú pre zaobstaranie peňazí na kúpu drog. Ide o takzvanú zaobstarávaciu prostitúciu a drogovú kriminalitu.
Obchodovanie s ľuďmi
Práve v spojení s obchodovaním s ľudmi môžu byť pasáci časťou organizovaného zločinu a pod kontrolou organizácie, napríklad mafie a podobne. Pri vynútenej prostitúcii sú ľudia prevažne z ekonomicky slabých krajín obchodníkmi s ľuďmi, pod zámienkou ponuky legálnej práce, odvlečení na iné miesta, kde je prostredníctvom fyzického a psychického násilia a odobratia slobody vytvorená osobná závislosť a títo ľudia sú nútený k prostitúcii. V takomto prípade ide o mimoriadne závažný trestný čin.